આજના બજાર ભાવ 2024 (ajana bajar Bhav) | ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ | Unjha Ganj Bazarna Bhav

 

આજના બજાર ભાવ 2024 (ajana bajar Bhav) | ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2024 (ajana bajar Bhav) : ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav 


એપીએમસી પાટણ, પાટણ ગંજ બજારના ભાવ, એપીએમસી થરા, ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Gujarat Market yardna Bhav એક સાથે જોવા માટે અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. 


જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. 


અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2024 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2024 

ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ

ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ – Unjha Market yardna Bhav Today


તા : 01/03/2024 શુક્રવાર  

અ.નં. ખેત પેદાશ નું નામ નીચોભાવ ઊંચો ભાવ

જીરું- 4000-6221

વરીયાળી- 1361-7450 

ઈસબગુલ- 2761-4100

રાયડો- 831-1100

મેથી -

સુંવા-


અજમો-2018-3258

તલ -

ધાણા –1100-2625